Montañola assessors jurídics | Els seus assessors a Tarragona i La Canonja

BLOG

QUANT TEMPS HE DE GUARDAR LA DOCUMENTACIÓ DE LA MEVA EMPRESA?

QUANT TEMPS HE DE GUARDAR LA DOCUMENTACIÓ DE LA MEVA EMPRESA?

Escrit el Abr / 2018 a la categoria General

Des del punt de vista mercantil

El Codi de Comerç recull l’obligació de conservar durant 6 anys des de l´últim seient de l´exercici tots els llibres i documents relatius a l´activitat econòmica (indistintament si es tracta d´un autònom o entitat mercantil o si l’empresari ha cessat en la seva activitat). El termini de prescripció és de 4 anys. 

Des del punt de vista fiscal

Si Hisenda intervé per revisar els impostos en el termini dels 4 anys de prescripció o presenta una declaració complementària, el termini esmentat s’iniciarà de nou. Si es tracta de factures d´una actiu que és amortitzable s´han de conservar el termini de quatre anys però explicat des que ja no sigui possible la revisió. Quan s’hagin produït pèrdues en l´exercici el termini serà de 10 anys.El termini de conservació és de 9 anys en l’adquisició d´un immobilitzat que per la seva activitat tingui una imputació superior a 3005,06 euros.

Des del punt de vista de l´IVA

La LGT estableix una obligació general per a empresaris i professionals respecte l´obligació d´expedir i lliurar factures o documents equivalents. Sobre aquests documents, la Llei de l´IVA estableix un període de conservació de 4 anys, alhora coincident amb la prescripció.
Finalment, el Reglament que regula les obligacions de facturació estableix que els documents que s´enuncien a continuació també s´han de conservar durant el termini que estableixi la LGT (en paper o format electrònic garantint a seva autenticitat i l’accés de l’Administració als mateixos): factures rebudes, còpies o matrius de les factures expedides, justificants comptables d´operacions d´aplicació d´inversió quan el proveïdor no estigui establert a la Comunitat, rebuts que justifiquin el reintegrament de la compensació del règim especial d´Agricultura, Ramaderia i Pesca i, finalment, documents que acreditin el pagament d´impost a la importació

Atenent a la prevenció de blanqueig de capitals

El subjecte obligat per la normativa de prevenció de blanqueig de capitals (Llei 10/2010) està sotmès al termini de conservació és 10 anys.

Totes les imatges

BUSQUEM SOLUCIONS ALS SEUS PROBLEMES LEGALS