Montañola assessors jurídics | Els seus assessors a Tarragona i La Canonja

BLOG

El Salari en espècie

EL SALARI EN ESPÈCIE

Escrit el Abr / 2018 a la categoria General

A aquest tipus de salari també se li coneix com a retribució flexible. Òbviament, no és substitutiu del salari dinerari, però hi ha casos en què, si així ho permet la llei, el conveni col·lectiu, i ha quedat pactat en el contracte de treball entre les dues parts, l´empresa podrà retribuir part del salari en espècie. El que mai podrà fer és imposar-lo de manera unilateral. L´acord entre les parts, serà necessari.

- Límits: no podrà ser mai superior al 30% del total del salari, i a més el salari en diners no podrà ser mai inferior al salari mínim interprofessional. Qualsevol pacte que contravingui aquest límit es considerarà nul.

Exemples de salari en espècie: transport a l'empresa, tiquets restaurant o menjador subvencionat, participacions i accions de l'empresa, cotxe d´empres (que utilitza el treballador també en la seva vida privada), casa d'empresa (viure gratis a la casa o en un lloguer rebaixat respecte del preu del mercat), subscripció de plans de pensions o assegurances mèdiques, servei de guarderia, préstecs, pagament de la connexió a internet a casa: sobretot per a treballadors que teletreballen, compra de material a través de l'empresa, accés a cursos de formació, plus transport, plaça de pàrquing: quan es pot utilitzar també fora de l´horari de treball o telèfon d'empresa: quan es pot utilitzar també de forma privada i no només per qüestions de treball.

És salari únicament si de veritat retribueix els serveis prestats pel treballador. Si és mitjà que es lliura al treballador perquè faci la seva feina, o és una compensació per les despeses tinguts mentre es treballava, llavors no serà un salari en espècie):

  • Si el cotxe que deixa l´empresa s´utilitza només per treballar, es recull diàriament a l´empresa o només es pot utilitzar per als serveis que diu l´empresa, llavors no estarem davant d´un salari en espècie. Lo mateix succeeix amb el telèfon.

  • Les dietes són una compensació de les despeses, no salari en espècie, que ha tingut un treballador de fer per menjar quan s´ha trobat fora de casa o del lloc normal de treball. Sí que ho són els tiquets restaurant o al menjador de l´empresa, ja que en aquests casos s´està al centre de treball i el treballador pot optar per no menjar aquí, o no consumir i anar a casa a dinar, o emportar-se una carmanyola.

  • Les despeses d´allotjament són salari en espècie quan l’empresa paga la l’habitatge habitual. No formen part d’aquest supòsit quan temporalment l´empresa envia a un treballador fora del seu centre de treball i ha de dormir fora de o un allotjament que ha de tenir per prestar serveis en un lloc diferent al que es viu.

  • La formació: si l´empresa té una obligació de donar un curs als treballadors, com pot ser en prevenció de riscos laborals, no serà una retribució en espècie. Si en canvi són cursos d´un altre tipus, serà salari.

  • El simple fet que hi hagi una cafeteria al centre de treball no implica un salari en espècie. Però si menjar en aquesta cafeteria és gratis o més barat que el preu del mercat, assumint l´empresa aquests costos, llavors sí que ho serà.

Tampoc seran retribucions en espècie quan, per exemple, es compensi al treballador per altres despeses que ha tingut treballant, per haver de fer servir un pàrquing o passar per un peatge, per haver de fer servir un taxi per anar a una reunió, etc. Tampoc és un salari en espècie les indemnitzacions legals, com el pagament de les despeses de mudança quan un treballador pateix una mobilitat geogràfica i ha de canviar de manera definitiva el seu lloc de residència.

El salari en espècie és salari a tots els efectes: cotitza i tributa

Aquesta retribució en espècie ha de ser computada com a part del salari a tots els efectes: cotitza per a la Seguretat Social, té retencions d´IRPF, etc., de manera que quan es necessita calcular la base de cotització o reguladora per a rebre alguna prestació, ja sigui de la Seguretat Social com la prestació per desocupació, s´ha de calcular incloent el salari en espècie. Igualment l´empresa haurà de practicar les retencions oportunes de l'IRPF, i el treballador haurà de declarar aquest salari en la declaració de la renda. Així mateix, s´ha de tenir en compte per al càlcul de les indemnitzacions per acomiadament.

 

 

Totes les imatges

BUSQUEM SOLUCIONS ALS SEUS PROBLEMES LEGALS