Montañola assessors jurídics | Els seus assessors a Tarragona i La Canonja

Assessoria Jurídica - Montañola Assessors, Consultors legals i econòmics – Gestoría

DRET CIVIL

 • Matrimonial / Família: separacions, divorcis, nul·litats matrimonials, parelles de fet, impagaments de pensions, filiacions.
 • Incapacitacions.
 • Herències i successions.
 • Reclamacions de quantitat i desnonaments.
 • Redacció de contractes.
 • Reclamació de morosos: servei d'assessorament legal, negociació extrajudicial i reclamació judicial d'impagats i morosos.
 • Propietat Horitzontal: reclamació de quotes comunitàries, impugnació d'acords comunitaris, cessament d'activitats molestes, etc.

DRET MERCANTIL

 • Modificacions d'estatuts socials, ampliació i reducció de capital, nomenaments i cessaments d'òrgans d'administració, dissolució, liquidació, etc.
 • Assessorament en matèria de protecció de dades personals
 • Procediments concursals.
 • Constitució de societats.
 • Fusions, adquisicions i escisions.
 • Dissolució i liquidació de societats.
 • Assessorament en situacions concursals.
 • Protecció de dades.
 • Contractació mercantil.
 • Telecomunicacions i comerç electrònic.
 • Reestructuracions societàries.
 • Consumidors i usuaris.

CONTRACTES

 • Assessorament en matèria contractual: revisió, negociació i / o redacció de tot tipus de contractes mercantils, civils, arrendaments, franquícies.

DRET CONCURSAL

 • Intervenció i defensa en procediments concursals.
 • Elaboració de plans de viabilitat.
 • Liquidació ordenada d'empreses de forma privada, sense anar a la via judicial.
 • Participació en comissions de seguiment i control o en comissions liquidadores.
 • Direcció jurídica i tramitació d'expedients judicials concursals.
 • Negociació de convenis.

DRET BANCARI

 • Despeses hipotecàries
 • Clàusules sòl.
 • I.R.P.H.
 • Accions Banc Popular.

DRET ADMINISTRATIU

 • Infraccions i sancions.
 • Al·legacions i recursos administratius.
 • Responsabilitat patrimonial de l'Administració pública.
 • Expropiacions
 • Hisendes locals.
 • Actuacions davant el Jutjat del Contenciós Administratiu.
 • Estrangeria.
 • Plusvàlues.

DRET LABORAL

 • Contractació, modificació, suspensió i extinció de contractes.
 • Consultoria laboral.
 • Conflictes individuals del treball, faltes i sancions.
 • Conflictes col·lectius, reestructuració de plantilles, expedients de regulació.
 • Acomiadaments.
 • Direcció i defensa jurídica en procediments laborals.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Negociació col·lectiva.
 • Actuacions davant inspecció de treball.

LLEI DE LA SEGONA OPORTUNITAT

 • Estudi de situació econòmica, patrimonial i financera.
 • Tramitació de sol·licituds Llei de la segona oportunitat.
 • Elaboració d'acords extrajudicials de pagaments a mida.
 • Concurs consecutiu de persona física.
 • Bona fe i exoneració de deute (Cancel·lació de deutes).

VARIS

 • Registres Civil, Mercantil i de la Propietat: notes simples, certificacions, últimes voluntats, etc.
 • Cancel·lació d'antecedents policials i penals.

BUSQUEM SOLUCIONS ALS SEUS PROBLEMES LEGALS