Montañola assessors jurídics | Els seus assessors a Tarragona i La Canonja

BLOG

COM DECLARAR LA DEVOLUCIÓ D'UNA CLÀUSULA SÒL

COM DECLARAR LA DEVOLUCIÓ D'UNA CLÀUSULA SÒL

Escrit el Abr / 2018 a la categoria General

L'Agència Tributària advoca per la no declaració de les quantitats percebudes en concepte dels interessos satisfets indegudament a conseqüència de l'aplicació d'una clausula sòl independentment de si la devolució neix d'un acord entre les parts o a costa d'una sentència judicial. El mateix succeeix amb els interessos indemnizatoris satisfets pel banc l'origen del qual és l'aplicació abusiva d'un tipus mínim tret que l'entitat bancària hagués estat condemnada a abonar les costes del procés judicial; en aquest últim cas, l'hipotecat haurà d'incloure-la a la seva declaració de la renda com a guany patrimonial de la base imposable general.

No obstant això, es perd el dret a les deduccions per habitatge habitual practicades en 2013, 2014, 2015 i 2016 de manera que tal quantia haurà d'incloure's a la declaració de l'IRPF. Així i tot, si es va procedir a la devolució mitjançant reducció del principal de la hipoteca, és a dir les quantitats cobrades indegudament pel banc es van restar del saldo pendent del préstec, no procedirà regularització. cal destacar que la rebaixa del capital del crèdit no es deduirà com a inversió en habitatge habitual.

Finalment, serà menester presentar una declaració complementària en cas que un afectat per una clausula sòl pretengui incloure les quantitats recuperades l'any 2017 com a despesa deduïble del capital immobiliari (lloguer) o per activitats econòmiques a les seves declaracions anteriors. L'esmentada declaració complementària haurà de ser relativa als exercicis 2013, 2014, 2015 i 2016, iniciant-se el termini de presentació a partir de l'acord o sentència i finalitzant en data de 30 de juny de 2017 i no resultant d'aplicació sanció, interès de demora o recàrrec al contribuent.

Totes les imatges

BUSQUEM SOLUCIONS ALS SEUS PROBLEMES LEGALS