Montañola assessors jurídics | Els seus assessors a Tarragona i La Canonja

BLOG

Les excedències laborals

Les excedències laborals

Escrit el Abr / 2018 a la categoria General

LES EXCEDÈNCIES DELS TREBALLADORS

S’entén per excedència voluntària la suspensió del contracte de treball sol·licitada pel treballador durant un període de temps mínim de 4 mesos i màxim de 5 anys, tot i que per conveni col·lectiu es pot establir més temps (art. 46 de l’Estatut dels Treballadors). Es preveuen tres tipus d’excedències: excedència forçosa, excedència voluntària (analitzada en aquesta entrada) i excedència per cura d´un familiar dependent de fins a segon grau o d´un fill menor de tres anys.

L’EXCEDÈNCIA VOLUNTARIA

Els efectes de sol·licitar una excedència són, en primer lloc, la suspensió de la relació laboral (no l’extinció) de manera que el treballador no ha de acudir al lloc de treball i l’empresari no ha d’abonar el corresponent salari i, en segon lloc, mantenir la bona fe contractual. No es computa a efectes d’antiguitat i neix un dret de reingrés preferent en pro al treballador, és a dir l’empresa en el moment de la reincorporació del treballador ha d’oferir-li treball en el moment que existeixi una vacant però no opera reserva de lloc de treball).

Per a que la seva sol·licitud sigui efectiva ha de concórrer se següent requisit en la persona sol·licitant: tenir mínim 1 any d´antiguitat a l´empresa. No obstant això, si un treballador ja ha sol·licitat una excedència voluntària haurà d´esperar que transcorrin almenys quatre anys des del final de l´anterior excedència per poder tornar a exigir-la.

Tot i no ser requisit és millor fer la sol·licitud per escrit i es requereix el vistiplau de l’empresa ja que la presa d’aquesta decisió per voluntat unilateral del treballador por considerar-se abandonament del lloc de treball. Es recomana avisar amb una antelació de 15 dies tot i que la llei no preveu termini si que por exigir-se al conveni col·lectiu.

El reconeixement per part de l’empresa ha de ser exprés i, tot i no ser una obligació, de forma escrita.

Es possible treballar en un altra empresa sempre que no concorri amb un supòsit de competència deslleial que posi en detriment la bona fe contractual.

LA REINCORPORACIÓ

Es recomana sol·licitar el reingrés amb antelació, mitjançant escrit de finalització d’excedència i sol·licitud de reincorporació, ja que en cas contrari el treballador perdrà el seu dret a reincorporar-se. Tot i així la jurisprudència ha admès com a vàlid el comportament d´un treballador que es va presentar en el seu lloc de treball el dia que finalitzava l´excedència.

  • El treballador sol·licita la reincorporació, i l´empresa té un lloc de treball d´acord amb el seu grup professional. L´empresa accepta la sol·licitud, el treballador es reincorpora i conserva l´antiguitat i lloc de treball.

  • El treballador sol·licita la reincorporació i l´empresa no té un lloc de treball. La vinculació laboral no es trenca, i el treballador té un dret preferent que no es materialitzarà fins que l´empresa tingui un lloc de treball. En cas que es conegui que sí que hi ha un lloc de treball s´haurà de demanar mitjançant una demanda de dret.

  • L´empresa nega el dret del treballador. El treballador ha de demanar per acomiadament improcedent.

Totes les imatges

BUSQUEM SOLUCIONS ALS SEUS PROBLEMES LEGALS