Montañola assessors jurídics | Els seus assessors a Tarragona i La Canonja

BLOG - Montañola Assessors, Consultors legals i econòmics – Gestoría

COM DECLARAR LA DEVOLUCIÓ D'UNA CLÀUSULA SÒL

COM DECLARAR LA DEVOLUCIÓ D'UNA CLÀUSULA SÒL

L'Agència Tributària advoca per la no declaració de les quantitats percebudes en concepte dels interessos satisfets indegudament a conseqüència de l'aplicació d'una clausula sòl independentment de si la devolució neix d'un acord entre les parts o a costa d'una sentència judicial. El mateix succeeix amb els interessos indemnizatoris satisfets pel banc l'origen del qual és l'aplicació abusiva d'un tipus mínim tret que l'entitat bancària hagués estat condemnada a abonar les costes del procés judicial; en aquest últim cas, l'hipotecat haurà d'incloure-la a la seva declaració de la renda com a guany patrimonial de la base imposable general. No obstant això, es perd el dret a les deduccions per habitatge habitual practicades en 2013, 2014, 2015 i 2016 de manera que tal quantia haurà d'incloure's a la declaració de l'IRPF. Així i tot, si es va procedir a la devolució mitjançant reducció del principal de la hipoteca, és a dir les quantitats cobrades indegudament pel banc es van restar del saldo pendent del préstec, no procedirà regularització. cal destacar que la rebaixa del capital del crèdit no es deduirà com a inversió en habitatge habitual. Finalment, serà menester presentar una declaració complementària en cas que un afectat per una clausula sòl pretengui incloure les quantitats recuperades l'any 2017 com a despesa deduïble del capital immobiliari (lloguer) o per activitats econòmiques a les seves declaracions anteriors. L'esmentada declaració complementària haurà de ser relativa als exercicis 2013, 2014, 2015 i 2016, iniciant-se el termini de presentació a partir de l'acord o sentència i finalitzant en data de 30 de juny de 2017 i no resultant d'aplicació sanció, interès de demora o recàrrec al contribuent.

QUANT TEMPS HE DE GUARDAR LA DOCUMENTACIÓ DE LA MEVA EMPRESA?

QUANT TEMPS HE DE GUARDAR LA DOCUMENTACIÓ DE LA MEVA EMPRESA?

Des del punt de vista mercantil El Codi de Comerç recull l’obligació de conservar durant 6 anys des de l´últim seient de l´exercici tots els llibres i documents relatius a l´activitat econòmica (indistintament si es tracta d´un autònom o entitat mercantil o si l’empresari ha cessat en la seva activitat). El termini de prescripció és de 4 anys.  Des del punt de vista fiscal Si Hisenda intervé per revisar els impostos en el termini dels 4 anys de prescripció o presenta una declaració complementària, el termini esmentat s’iniciarà de nou. Si es tracta de factures d´una actiu que és amortitzable s´han de conservar el termini de quatre anys però explicat des que ja no sigui possible la revisió. Quan s’hagin produït pèrdues en l´exercici el termini serà de 10 anys.El termini de conservació és de 9 anys en l’adquisició d´un immobilitzat que per la seva activitat tingui una imputació superior a 3005,06 euros. Des del punt de vista de l´IVA La LGT estableix una obligació general per a empresaris i professionals respecte l´obligació d´expedir i lliurar factures o documents equivalents. Sobre aquests documents, la Llei de l´IVA estableix un període de conservació de 4 anys, alhora coincident amb la prescripció. Finalment, el Reglament que regula les obligacions de facturació estableix que els documents que s´enuncien a continuació també s´han de conservar durant el termini que estableixi la LGT (en paper o format electrònic garantint a seva autenticitat i l’accés de l’Administració als mateixos): factures rebudes, còpies o matrius de les factures expedides, justificants comptables d´operacions d´aplicació d´inversió quan el proveïdor no estigui establert a la Comunitat, rebuts que justifiquin el reintegrament de la compensació del règim especial d´Agricultura, Ramaderia i Pesca i, finalment, documents que acreditin el pagament d´impost a la importació Atenent a la prevenció de blanqueig de capitals El subjecte obligat per la normativa de prevenció de blanqueig de capitals (Llei 10/2010) està sotmès al termini de conservació és 10 anys.

Actividades exentas de IVA: cuáles son y cómo facturan

Actividades exentas de IVA: cuáles son y cómo facturan

Existen una serie de actividad económicas que, según la ley 37/1992 de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido, están exentas de IVA. Presentar las declaraciones trimestrales del IVA es una de las obligaciones fiscales derivadas de hacerse autónomo. Y aunque se trata de un impuesto indirecto que paga el cliente es el autónomo o la empresa el encargado de recaudarlo para Hacienda a través de factura en nombre del cliente. ¿Actividad sujeta y exenta o no sujeta? Debemos saber entre un servicio exento de IVA (el impuesto no se puede aplicar a la operación que se realiza) y no sujeto a IVA (el servicio sí esté sujeto al ámbito de aplicación del IVA pero la propia legislación o normativa lo exima del pago) aunque la consecuencia en ambos casos es la misma: no pagar el impuesto. Relación de actividades exentas de IVA Servicios de correos y postales El servicio postal universal (servicio público de Correos), y no la mensajería de operadores privados, queda exento de tributar el IVA. En este apartado se incluyen también las entregas de sellos y efectos timbrados siempre y cuando el importe no sobrepase el valor de su emisión, es decir, que no se usen para colección. Servicios educativos, de enseñanza y formación Tanto la docencia particular sobre materias incluidas en los planes de estudio como la impartida en centros de derecho público o privado autorizados tienen exención de IVA. Por tanto, si te encuentras en uno de estos casos no tienes obligación de facturar el impuesto a tus clientes. Servicios sanitarios La asistencia o atención ejercida por médicos y profesionales del sector sanitario con titulación oficial junto a los servicios de hospitalización, diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades no tributan el IVA. Cabe indicar como excepción los servicios de cirugía estética, acupuntura, naturopatía, mesoterapia y digitopuntura por no estar considerados oficialmente como profesiones médicas. Servicios artísticos En este apartado se incluyen aquellos servicios profesionales que ofrecen escritores, artistas plásticos, dibujantes, literatos y aquellos cuya contraprestación consista en derechos de autor. Es el caso también de las colaboraciones periodísticas con medios impresos y de carácter periódico. Por tanto, la ley deja fuera de la exención los trabajos para medios online. Servicios inmobiliarios También los arrendamiento de viviendas y entrega de terrenos rústicos y no edificables, así como segunda y ulteriores entregas de edificaciones carecen de la obligación de tributar el IVA. Seguros y mediación financiera Tanto las operaciones relacionadas con la contratación y prestación de seguros, reaseguros y capitalización así como los servicios de mediación para la consecución de dichas operaciones financieras están exentas de IVA. Facturas exentas de IVA: tratamiento fiscal en IVA e IRPF Emitir factura exenta de IVA. Es imprescindible que incorpores la reseña de exención del impuesto conforme al artículo 20 de la ley 37/1992 sobre el IVA. Sin embargo, los autónomos profesionales sí aplicarán retención por IRPF en la factura. Esto supone que la Ley del IVA no permite la deducción de las cuotas de IVA soportadas en la adquisición de bienes y servicios destinados a la realización de actividades exentas de repercutir IVA. El IVA soportado, en estos casos, forma parte del precio de adquisición y en consecuencia será un gasto fiscalmente deducible de tus ingresos. Teniendo en cuenta lo anterior apuntamos que los autónomos cuya actividad esté exenta de IVA no tienen la obligación de presentar el modelo 303 de declaración trimestral de IVA ni el modelo 390, es decir, el resumen anual del impuesto. Sin embargo, pese a que no puedas deducirte el IVA soportado en estos modelos sí podrás deducirte el gasto por el total y no por la base imponible en el IRPF, bien en el modelo 130 trimestral en caso de autónomos empresariales o profesionales o en la Declaración de la Renta. En el supuesto de un autónomo que realiza a la misma vez actividades exentas con otras que sí sujetas a IVA se aplica un porcentaje (que se especificará a posteriori en el modelo 390 del IVA) deducible sobre el total de los gastos satisfechos por el conjunto de actividades. 

BUSQUEM SOLUCIONS ALS SEUS PROBLEMES LEGALS