BLOG - Montañola Assessors, Consultors legals i econòmics – Gestoría

El Salari en espècie

EL SALARI EN ESPÈCIE

A aquest tipus de salari també se li coneix com a retribució flexible. Òbviament, no és substitutiu del salari dinerari, però hi ha casos en què, si així ho permet la llei, el conveni col·lectiu, i ha quedat pactat en el contracte de treball entre les dues parts, l´empresa podrà retribuir part del salari en espècie. El que mai podrà fer és imposar-lo de manera unilateral. L´acord entre les parts, serà necessari. - Límits: no podrà ser mai superior al 30% del total del salari, i a més el salari en diners no podrà ser mai inferior al salari mínim interprofessional. Qualsevol pacte que contravingui aquest límit es considerarà nul. Exemples de salari en espècie: transport a l'empresa, tiquets restaurant o menjador subvencionat, participacions i accions de l'empresa, cotxe d´empres (que utilitza el treballador també en la seva vida privada), casa d'empresa (viure gratis a la casa o en un lloguer rebaixat respecte del preu del mercat), subscripció de plans de pensions o assegurances mèdiques, servei de guarderia, préstecs, pagament de la connexió a internet a casa: sobretot per a treballadors que teletreballen, compra de material a través de l'empresa, accés a cursos de formació, plus transport, plaça de pàrquing: quan es pot utilitzar també fora de l´horari de treball o telèfon d'empresa: quan es pot utilitzar també de forma privada i no només per qüestions de treball. És salari únicament si de veritat retribueix els serveis prestats pel treballador. Si és mitjà que es lliura al treballador perquè faci la seva feina, o és una compensació per les despeses tinguts mentre es treballava, llavors no serà un salari en espècie): Si el cotxe que deixa l´empresa s´utilitza només per treballar, es recull diàriament a l´empresa o només es pot utilitzar per als serveis que diu l´empresa, llavors no estarem davant d´un salari en espècie. Lo mateix succeeix amb el telèfon. Les dietes són una compensació de les despeses, no salari en espècie, que ha tingut un treballador de fer per menjar quan s´ha trobat fora de casa o del lloc normal de treball. Sí que ho són els tiquets restaurant o al menjador de l´empresa, ja que en aquests casos s´està al centre de treball i el treballador pot optar per no menjar aquí, o no consumir i anar a casa a dinar, o emportar-se una carmanyola. Les despeses d´allotjament són salari en espècie quan l’empresa paga la l’habitatge habitual. No formen part d’aquest supòsit quan temporalment l´empresa envia a un treballador fora del seu centre de treball i ha de dormir fora de o un allotjament que ha de tenir per prestar serveis en un lloc diferent al que es viu. La formació: si l´empresa té una obligació de donar un curs als treballadors, com pot ser en prevenció de riscos laborals, no serà una retribució en espècie. Si en canvi són cursos d´un altre tipus, serà salari. El simple fet que hi hagi una cafeteria al centre de treball no implica un salari en espècie. Però si menjar en aquesta cafeteria és gratis o més barat que el preu del mercat, assumint l´empresa aquests costos, llavors sí que ho serà. Tampoc seran retribucions en espècie quan, per exemple, es compensi al treballador per altres despeses que ha tingut treballant, per haver de fer servir un pàrquing o passar per un peatge, per haver de fer servir un taxi per anar a una reunió, etc. Tampoc és un salari en espècie les indemnitzacions legals, com el pagament de les despeses de mudança quan un treballador pateix una mobilitat geogràfica i ha de canviar de manera definitiva el seu lloc de residència. El salari en espècie és salari a tots els efectes: cotitza i tributa Aquesta retribució en espècie ha de ser computada com a part del salari a tots els efectes: cotitza per a la Seguretat Social, té retencions d´IRPF, etc., de manera que quan es necessita calcular la base de cotització o reguladora per a rebre alguna prestació, ja sigui de la Seguretat Social com la prestació per desocupació, s´ha de calcular incloent el salari en espècie. Igualment l´empresa haurà de practicar les retencions oportunes de l'IRPF, i el treballador haurà de declarar aquest salari en la declaració de la renda. Així mateix, s´ha de tenir en compte per al càlcul de les indemnitzacions per acomiadament.    

Les excedències laborals

Les excedències laborals

LES EXCEDÈNCIES DELS TREBALLADORS S’entén per excedència voluntària la suspensió del contracte de treball sol·licitada pel treballador durant un període de temps mínim de 4 mesos i màxim de 5 anys, tot i que per conveni col·lectiu es pot establir més temps (art. 46 de l’Estatut dels Treballadors). Es preveuen tres tipus d’excedències: excedència forçosa, excedència voluntària (analitzada en aquesta entrada) i excedència per cura d´un familiar dependent de fins a segon grau o d´un fill menor de tres anys. L’EXCEDÈNCIA VOLUNTARIA Els efectes de sol·licitar una excedència són, en primer lloc, la suspensió de la relació laboral (no l’extinció) de manera que el treballador no ha de acudir al lloc de treball i l’empresari no ha d’abonar el corresponent salari i, en segon lloc, mantenir la bona fe contractual. No es computa a efectes d’antiguitat i neix un dret de reingrés preferent en pro al treballador, és a dir l’empresa en el moment de la reincorporació del treballador ha d’oferir-li treball en el moment que existeixi una vacant però no opera reserva de lloc de treball). Per a que la seva sol·licitud sigui efectiva ha de concórrer se següent requisit en la persona sol·licitant: tenir mínim 1 any d´antiguitat a l´empresa. No obstant això, si un treballador ja ha sol·licitat una excedència voluntària haurà d´esperar que transcorrin almenys quatre anys des del final de l´anterior excedència per poder tornar a exigir-la. Tot i no ser requisit és millor fer la sol·licitud per escrit i es requereix el vistiplau de l’empresa ja que la presa d’aquesta decisió per voluntat unilateral del treballador por considerar-se abandonament del lloc de treball. Es recomana avisar amb una antelació de 15 dies tot i que la llei no preveu termini si que por exigir-se al conveni col·lectiu. El reconeixement per part de l’empresa ha de ser exprés i, tot i no ser una obligació, de forma escrita. Es possible treballar en un altra empresa sempre que no concorri amb un supòsit de competència deslleial que posi en detriment la bona fe contractual. LA REINCORPORACIÓ Es recomana sol·licitar el reingrés amb antelació, mitjançant escrit de finalització d’excedència i sol·licitud de reincorporació, ja que en cas contrari el treballador perdrà el seu dret a reincorporar-se. Tot i així la jurisprudència ha admès com a vàlid el comportament d´un treballador que es va presentar en el seu lloc de treball el dia que finalitzava l´excedència. El treballador sol·licita la reincorporació, i l´empresa té un lloc de treball d´acord amb el seu grup professional. L´empresa accepta la sol·licitud, el treballador es reincorpora i conserva l´antiguitat i lloc de treball. El treballador sol·licita la reincorporació i l´empresa no té un lloc de treball. La vinculació laboral no es trenca, i el treballador té un dret preferent que no es materialitzarà fins que l´empresa tingui un lloc de treball. En cas que es conegui que sí que hi ha un lloc de treball s´haurà de demanar mitjançant una demanda de dret. L´empresa nega el dret del treballador. El treballador ha de demanar per acomiadament improcedent.

Declaración de la Renta 2018: Novedades que deben tener en cuenta los trabajadores autónomos

Declaración de la Renta 2018: Novedades que deben tener en cuenta los trabajadores autónomos

Declaración de la Renta 2018 de trabajadores autónomos Así, los beneficios fiscales que tendrán los trabajadores autónomos al presentar su Declaración de la Renta 2018 son los siguientes: Los trabajadores autónomos que compraron su vivienda habitual entes de 2013 y se dedujo cantidades por ella podrá aprovechar la deducción por inversión en vivienda vigente. La cuantía máxima a desgravar son 1.356 euros. Los trabajadores autónomos que vivan de alquiler desde antes de 2015 y se hayan deducido este concepto podrán volver a deducirse gastos en la Declaración de la Renta 2018. Los trabajadores autónomos que ejerzan su actividad en su propio domicilio, siempre que lo tengan declarado como afecto parcialmente a la actividad, podrán deducirse un 30% sobre la proporción que supongan los metros dedicados a la actividad respecto a los totales del inmueble de los suministros de electricidad, gas, agua, telefonía e internet además de poder deducirse el pago del IBI. Los trabajadores autónomos podrán deducirse también un máximo de 26,27 euros diarios en concepto de gastos de dietas siempre y cuando se deban al desarrollo de la actividad económica, que se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería, que se paguen por medios electrónicos y que se disponga de factura. Los profesionales podrán desgravarse los gastos por seguros médicos por la propia cobertura del autónomo, la de su cónyuge y la de sus hijos menores de 25 años con un máximo de 500 euros por persona. Los trabajadores autónomos que en 2017 o 2018 vayan a ampliar la plantilla podrán beneficiarse del régimen especial de empresas de dimensión reducida. Y, si adquiere bienes inmuebles, podrá amortizar hasta 120.000 euros por persona. Teniendo en cuenta estos beneficios fiscales, los trabajadores autónomos podrán tener una menor carga fiscal de cara a la presentación de la Declaración de la Renta 2018 pero, aunque la presentación tenga lugar en abril de 2019, es importante tener en cuenta estos beneficios a lo largo del ejercicio 2018.

BUSQUEM SOLUCIONS ALS SEUS PROBLEMES LEGALS