Montañola assessors jurídics | Els seus assessors a Tarragona i La Canonja

BLOG - Montañola Assessors, Consultors legals i econòmics – Gestoría

Reclamacions de plusvàlua per via judicial a la ciutat de Tarragona

Reclamacions de plusvàlua per via judicial a la ciutat de Tarragona

L'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua municipal) és un dels focus d'ingressos regulars més sòlids dels consistoris espanyols, amb xifres que superen els 2.500 milions anuals. Encara que, recentment, hem conegut el dictamen del Tribunal Constitucional, que obliga a una profunda revisió de tal impost; ja que, fins ara, s'aplicava i es cobrava sobre la plusvàlua produïda pel terreny, independentment de si el propietari havia obtingut o no un guany per la venda. Per aquest motiu puguem informar-vos que és possible procedir a efectuar les pertinents reclamacions per plusvàlua. Com recórrer l'impost de plusvàlua municipal Des de la nostra assessoria jurídica, que opera a la ciutat de Tarragona i els voltants, som conscients que no resulta just que, tant empreses com particulars, hagin d'abonar als ajuntaments aquest gravamen fins i tot si han patit pèrdues. De fet, el més lògic és eliminar-lo, ja que en l'actualitat es carrega la pressió fiscal sobre les propietats amb l'IBI (Impost Sobre Béns Immobles), un impost de caràcter recurrent i creixent. Per tant, d'acord amb la resolució del Tribunal Constitucional, podem fer l'oportuna reclamació municipal. És a dir, seran viables les reclamacions dels que hagin abonat la plusvàlua municipal durant els últims quatre anys, com a resultat d'una transmissió per la qual no han obtingut beneficis o hagin patit pèrdues. Els requeriments per a aquestes reclamacions són tres, principalment: - Que per la transacció que va originar tal impost no vam obtenir cap benefici o aquesta va generar pèrdues. - Que no hagin transcorregut més de quatre anys des que vam fer el pagament de l'impost. - Que la liquidació realitzada pel gravamen no sigui definitiva. A l'hora d'efectuar les reclamacions hem de presentar un escrit de rectificació a l'ajuntament. En el cas que el consistori respongui negativament, presentarem un recurs de reposició abans que es compleixi un període de 30 dies. Dit recurs de reposició és de caràcter voluntari. En cas contrari, caldria interposar una reclamació economicoadministrativa davant el corresponent tribunal econòmic. Només quan aquest ens doni una resposta negativa o no es pronunciï en el període d'un any, podrem obrir la via judicial. La via judicial com a solució Després d'efectuar tots els procediments oportuns, l'única solució possible és la reclamació judicial; ja que, tot i que algunes associacions de consumidors hagin formulat diferents sol·licituds, els consistoris continuen sense fer canvis en els preceptes fiscals reguladors de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Cal que els ciutadans afectats per la inexistència d'augment patrimonial real en la venda dels seus immobles vagin als tribunals de justícia per aconseguir la devolució de les quantitats abonades indegudament. És recomanable interposar el recurs com més aviat millor, ja que existeixen altres processos judicials al Tribunal Constitucional pendents d'una resolució sobre aquesta mateixa qüestió i la pròpia sentència del Tribunal Constitucional obliga a l'autoritat legal a efectuar una reforma de la llei estatal.Dos aspectes que poden suposar l'establiment de requeriments addicionals, així com possibles limitacions a la recuperació dels pagaments.

BUSQUEM SOLUCIONS ALS SEUS PROBLEMES LEGALS